Zorg

 

De benodigde zorg kan op twee manieren worden geleverd namelijk binnen de wet langdurige zorg (Wlz) of de zorgverzekeringswet (ZVW). De keuze is onder andere afhankelijk van de zwaarte van uw zorg. In de bijlagen Wlz en ZVW wordt nadere informatie gegeven over bijvoorbeeld de indicatiestelling en of u wel of geen wettelijke eigen bijdrage moet betalen.

De huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dient te worden aangevraagd bij de gemeente. In de bijlage WMO vindt u hierover meer informatie. U betaalt zelf de wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van De Gouden Leeuw Groep. De geleverde uren staan onder vermelding van Thuiszorg Rijn en IJssel op de rekening van het CAK. Thuiszorg Rijn en IJssel is een onderdeel van De Gouden Leeuw Groep. Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (pgb), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. De zorgkosten worden berekend aan de hand van de door het zorgkantoor vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

Actueel
Contact opnemen

Thuiszorg
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0315 - 39 69 50
F 0315 - 39 69 51