Samenwerkingen waarbij de zorgcliënt centraal staat zijn voor De Gouden Leeuw Groep een belangrijk gegeven. Samenwerking met de verschillende instanties en bedrijven draagt bij aan beter georganiseerde zorg, verbetering van de zorg voor specifieke doelgroepen, efficiëntere zorgverlening, zorginnovatie op het gebied van ICT ter ondersteuning van de medewerkers, transparante en duidelijke informatievoorziening voor cliënt en omgeving in het perspectief van de AWBZ, de zorgverzekeringswet en de vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar, het lerend werken in een erkend leerbedrijf en nog veel meer. De Gouden Leeuw Groep zal haar bijdrage leveren aan de maatschappij; zelfstandig evenals in samenwerkingsverbanden.

 

Enkele samenwerkende partners zijn: 

Slingeland Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Doetinchem heeft een zeer belangrijke regionale rol met betrekking tot transmurale netwerken en projecten. De Gouden Leeuw Groep is bij diverse trajecten betrokken in het overkoepelend orgaan Netwerk Transmurale Zorg West - Achterhoek . Naast deze transmurale samenwerking worden er ook op het terrein van thuiszorg en tijdelijk verblijf in het Zorghotel de nodige initiatieven ontplooid. 

Rijnstate  

Rijnstate is een ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Velp en Zevenaar. Thuiszorg Rijn en IJssel heeft een vestiging in Zevenaar waardoor er een directe samenwerking kan plaatsvinden. Daarnaast is het Zorghotel van De Gouden Leeuw in Laag - Keppel een gewaardeerde partner voor tijdelijk verblijf na een operatie. 

Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg West - Achterhoek 

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, wanneer genezing niet meer mogelijk is. In het netwerk palliatieve zorg werkt De Gouden Leeuw Groep met allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.

 www.netwerkpalliatievezorg.nl/westachterhoek

 

Actueel
Contact opnemen

De Gouden Leeuw Groep
Postbus 607
7000 AP Doetinchem

T 0314 - 62 82 00
F 0314 - 62 82 01

Nieuws