A A Bel me terug Thuiszorg aanvragen

Financieel

De zorg die u van De Gouden Leeuw Groep ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd. Soms heeft dat voor u gevolgen, soms ook niet. 

We leggen u graag uit hoe het zit met de financiering van de zorg die u ontvangt: van Zorgverzekeringswet (Zvw) tot Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Complex? Soms wel. Daarom helpen we u graag met al uw vragen over kosten en vergoedingen. 

De zorg bij u thuis door een wijkverpleegkundige of wijkteam van Thuiszorg Rijn en IJssel (De Gouden Leeuw Groep) wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw). Hiervoor bent u verplicht verzekerd. U betaalt dus alleen uw maandelijkse premie voor de basis ziektekostenverzekering. U hoeft geen eigen risico of andere extra kosten te betalen. 

De wijkverpleegkundige die bij u thuis zorg verleent mag u zelf een "zorgindicatie" geven. Met deze indicatie heeft u recht op zorg. De wijkverpleegkundige overlegt met uw huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. 

Naast uw basisverzekering heeft u misschien ook één of meerdere aanvullende verzekeringen, bijv. voor een bril of gehoorapparaat. Hiervan kunt u gewoon gebruik blijven maken. 

Mogelijk biedt uw aanvullende verzekering ook andere, extra vormen van zorg. Zo is er bijv. respijtzorg. De zorg door uw mantelzorger wordt dan tijdelijk overgenomen door iemand anders, zodat uw mantelzorger even vrijaf kan nemen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de mogelijkheden. De Gouden Leeuw Groep kan respijtzorg voor u verzorgen. 

Begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp

Ook kunt u gebruik maken van niet-medische ondersteuning bij u thuis, zoals begeleiding, dagbesteding of ondersteuning van uw mantelzorger. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorziet in deze hulp. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten.  Zij zorgen ervoor dat  u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u zich niet meer geheel zelf kunt reden. 

Elke gemeente heeft een zogenoemd Wmo-Loket, waar u ondersteuning kunt aanvragen. Naar aanleiding van uw aanvraag, onderzoekt de gemeente uw behoeften en voorkeuren: wat u zelf nog kunt, of uw sociale netwerk u kan helpen en welke zorg u al heeft. het onderzoek en de beslissing van de gemeente volgen altijd binnen zes weken na uw aanvraag. 

De zorg vanuit de Wmo kan in natura worden verstrekt, wat betekent dat alles voor u wordt geregeld. Maar, onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente u ook een persoonsgebonden budget (pgb) toewijzen zodat u zelf uw zorg kunt inkopen, bijv. bij De Gouden Leeuw Groep. 

Als er intensievere, langdurige hulp nodig is,  wordt dat niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet maar de Wet langdurige zorg (Wlz. U ontvangt zorg vanuit de Wlz als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking, of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u (intensieve) zorg nodig heeft. 

Deze intensieve zorg kunt u, afhankelijk van uw situatie, thuis ontvangen. Het hoeft dus niet meteen te betekenen dat u moet verhuizen. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Ook wordt een "zorgprofiel" opgemaakt, een omschrijving van de zorg die u nodig heeft. Hiermee krijgt u een "zorgindicatie", die u recht geeft op zorg uit de Wlz. 

Een omschrijving van zorg die u vanuit de Wlz nodig heeft, wordt het "zorgprofiel" genoemd. Hiermee krijgt u een "zorgindicatie". Deze indicatie geeft u recht op zorg uit de Wlz. Indien u voor 2015 een indicatie heeft gekregen, wordt die aangeduid met de letters ZZP (Zorgzwaartepakket). Tegenwoordig hebben de indicaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke aandoening de aanduiding VV (Verpleging en Verzorging). 

Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) stelt uw zorgprofiel vast en bepaalt zo of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. De Gouden Leeuw Groep kan u daarbij ook helpen. Meer informatie en de mogelijkheid om een indicatie aan te vragen vindt u bij het CIZ. 

De zorg vanuit de Wlz kan in de thuissituatie worden geleverd in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT). 

U kunt altijd een afspraak inplannen met de zorgmanager om u te laten informeren over de mogelijkheden. 

Hieronder vindt u informatie over de eigen bijdrage per financieringsstroom. 

Eigen bijdrage Zvw

Voor de Zvw wordt géén eigen bijdrage gevraagd. 

Eigen bijdrage Wmo

In 2023 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19,- per maand

Vanaf 2020 veranderde de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ieder huishouden betaalt  een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee

De Wmo kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook  maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19,- per maand. In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per vier weken.

Let op:

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage Wlz

Voor de zorg geleverd vanuit de Wlz betaalt u zelf een wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het CAK. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van De Gouden Leeuw Groep. De geleverde uren staan o.v.v. Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. (onderdeel van De Gouden Leeuw Groep B.V.) op de rekening van het CAK. Maakt u gebruik van een PGB (persoonsgebonden budget), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. Deze worden berekend aan de hand van de vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

 

Neem contact op
0315 - 39 69 50

Vertrouwen

Persoonlijk

Veilig

Service

De Gouden Leeuw maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK