A A Bel me terug Neem contact op

Financieel

De zorg die u van De Gouden Leeuw Groep ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd. Soms heeft dat voor u gevolgen, soms ook niet. 

We leggen u graag uit hoe het zit met de financiering van de zorg die u ontvangt: van Zorgverzekeringswet (Zvw) tot Wet maatschapelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Complex? Soms wel. Daarom helpen we u graag met al uw vragen over kosten en vergoedingen. 

De zorg bij u thuis door een wijkverpleegkundige of wijkteam van Thuiszorg Rijn en IJssel (De Gouden Leeuw Groep) wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw). Hiervoor bent u verplicht verzekerd. U betaalt dus alleen uw maandelijkse premie voor de basis ziektekostenverzekering. U hoeft geen eigen risico of andere extra kosten te betalen. 

De wijkverpleegkundige die bij u thuis zorg verleent mag u zelf een "zorgindicatie" geven. Met deze indicatie heeft u recht op zorg. De wijkverpleegkundige overlegt met uw huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. 

Naast uw basisverzekering heeft u misschien ook één of meerdere aanvullende verzekeringen, bijv. voor een bril of gehoorapparaat. Hiervan kunt u gewoon gebruik blijven maken. 

Mogelijk biedt uw aanvullende verzekering ook andere, extra vormen van zorg. Zo is er bijv. respijtzorg. De zorg door uw mantelzorger wordt dan tijdelijk overgenomen door iemand anders, zodat uw mantelzorger even vrijaf kan nemen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de mogelijkheden. De Gouden Leeuw Groep kan respijtzorg voor u verzorgen. 

Begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp

Ook kunt u gebruik maken van niet-medische ondersteuning bij u thuis, zoals begeleiding, dagbesteding of ondersteuning van uw mantelzorger. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voorziet in deze hulp. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeenten.  Zij zorgen ervoor dat  u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u zich niet meer geheel zelf kunt reden. 

Elke gemeente heeft een zogenoemd Wmo-Loket, waar u ondersteuning kunt aanvragen. Naar aanleiding van uw aanvraag, onderzoekt de gemeente uw behoeften en voorkeuren: wat u zelf nog kunt, of uw sociale netwerk u kan helpen en welke zorg u al heeft. het onderzoek en de beslissing van de gemeente volgen altijd binnen zes weken na uw aanvraag. 

De zorg vanuit de Wmo kan in natura worden verstrekt, wat betekent dat alles voor u wordt geregeld. Maar, onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente u ook een persoonsgebonden budget (pgb) toewijzen zodat u zelf uw zorg kunt inkopen, bijv. bij De Gouden Leeuw Groep. 

Als er intensievere, langdurige hulp nodig is,  wordt dat niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet maar de Wet langdurige zorg (Wlz. U ontvangt zorg vanuit de Wlz als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking, of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u (intensieve) zorg nodig heeft. 

Deze intensieve zorg kunt u, afhankelijk van uw situatie, thuis ontvangen. Het hoeft dus niet meteen te betekenen dat u moet verhuizen. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Ook wordt een "zorgprofiel" opgemaakt, een omschrijving van de zorg die u nodig heeft. Hiermee krijgt u een "zorgindicatie", die u recht geeft op zorg uit de Wlz. 

Een omschrijving van zorg die u vanuit de Wlz nodig heeft, wordt het "zorgprofiel" genoemd. Hiermee krijgt u een "zorgindicatie". Deze indicatie geeft u recht op zorg uit de Wlz. De indicaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke aandoening hebben de aanduiding VV (Verpleging en Verzorging). 

Het Centrum Indicatiestelling (CIZ) stelt uw zorgprofiel vast en bepaalt zo of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. De Gouden Leeuw Groep kan u daarbij ook helpen. Meer informatie en de mogelijkheid om een indicatie aan te vragen vindt u bij het CIZ. 

De zorg vanuit de Wlz kan in de woonvoorzieningen worden geleverd in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT) of in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT). 

U kunt altijd een afspraak inplannen met de locatiemanager om u te laten informeren over de mogelijkheden. 

Thuis én bij De Gouden Leeuw Groep wonen

Deeltijdverblijf biedt u de mogelijkheid om zorg thuis én zorg in een instelling te combineren. Hiermee blijft zorg thuis langer mogelijk en/of is een geleidelijke overgang naar wonen in een Wlz-instelling mogelijk. Voor deeltijdverblijf heeft u een indicatie voor Wlz-zorg nodig.

Deeltijdverblijf is gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een instelling wonen. Bijvoorbeeld:

 • Om en om een week in een instelling en een week thuis.
 • Iedere week 4 etmalen in de instelling.
 • De ene week 5 en de andere week 4 dagen in de instelling.

Meer of minder dagen in de instelling is geen deeltijdverblijf.

Hoe werkt deeltijdverblijf?

 • Het zorgkantoor regelt en betaalt de kosten van verblijf (zorg in natura).
 • Voor de zorg thuis kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en/ of een modulair pakket thuis (mpt).
 • U behoudt de eigen huisarts, tandarts en uw eigen apotheek, onafhankelijk van het aantal etmalen deeltijdverblijf.

Heeft u belangstelling?

De locatiemanager kan u verder informeren over deeltijdverblijf en de aanvraag hiervan.
U kunt contact opnemen met het algemene nummer 0314 – 62 82 00, waarna u wordt doorverbonden met Margaret Blijleven (locatiemanager Zelhem), Alie Meijering (locatiemanager Laag – Keppel) of José Heling (locatiemanager Zutphen).
U kunt uw belangstelling ook kenbaar maken via info@degoudenleeuwgroep.nl waarna de locatiemanager telefonisch contact met u opneemt.

Logeren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Kan uw mantelzorger tijdelijk niet voor u zorgen vanwege een vakantie? Of om even thuis tot rust te kunnen komen? Dan bent u van harte welkom om te komen logeren bij De Gouden Leeuw Groep. Wij bieden tevens een mogelijkheid tot maaltijdvoorziening voor naasten en andere betrokkenen.

Zo kan uw mantelzorger even op adem komen en met een gerust hart genieten van een heerlijke vakantie of van een vrij weekend. Na de logeerperiode gaat u weer terug naar huis.

Logeeropvang vanuit de Wlz is er voor mensen die zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg krijgen via een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT).
Het doel van logeeropvang is het ontlasten van de mantelzorgers. Logeeropvang wordt ook wel logeren, vakantieopname of respijtzorg genoemd.

In de Wlz mogen per jaar maximaal 156 etmalen logeeropvang worden ingekocht (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Dit is aantal is bepaald door uit te gaan van maximaal 3 etmalen per week. Maar u mag ook meer dan 3 etmalen achter elkaar inzetten, zodat u langere tijd kunt logeren.  Het is dus mogelijk om logeeropvangdagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft.  

Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal logeeropvangdagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 3 te vermenigvuldigen.

Wilt u meer informatie over logeeropvang? Dan kunt u contact opnemen met De Gouden Leeuw Groep en vragen naar de locatiemanager of thuiszorgmanager. Alie Meijering (locatiemanager Laag-Keppel), Margaret Blijleven (locatiemanager Zelhem) of Carla van Essen (teamcoach thuiszorg) staan u graag te woord.

U kunt ons op de volgende manier bereiken:

Hieronder vindt u informatie over de eigen bijdrage per financieringsstroom. 

Eigen bijdrage Zvw

Voor de Zvw wordt géén eigen bijdrage gevraagd. 

Eigen bijdrage Wmo

In 2023 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19,- per maand

Ieder huishouden betaalt  een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand voor hulp of ondersteuning.

Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee

De Wmo kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook  maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. In 2023 betaalt ieder huishouden maximaal € 19,- per maand. 

Let op:

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,- In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Eigen bijdrage Wlz

Voor de zorg geleverd vanuit de Wlz betaalt u zelf een wettelijke eigen bijdrage over de geïndiceerde uren. Deze bijdrage wordt inkomensafhankelijk vastgesteld door het CAK. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage wordt rechtstreeks met u afgehandeld zonder tussenkomst van De Gouden Leeuw Groep. De geleverde uren staan o.v.v. Thuiszorg Rijn en IJssel B.V. (onderdeel van De Gouden Leeuw Groep B.V.) op de rekening van het CAK. Maakt u gebruik van een PGB (persoonsgebonden budget), dan worden hieruit de zorgkosten betaald. Deze worden berekend aan de hand van de vastgestelde NZa -tarieven maal de geleverde zorguren.

 

Voor het wonen met zorg in De Gouden Leeuw worden woon- en servicekosten in rekening gebracht.  De woon- en servicekosten bestaan uit de volgende kosten:

 • De maandelijkse huur van de wooneenheid;
 • Het medegebruik van de algemene ruimte(n);
 • De energiekosten (gas, water en elektra) ten behoeve van de door de woonzorgvoorziening ter beschikking gestelde wooneenheid, evenals de aan de bewoner ter beschikking staande algemene ruimten;
 • Kosten die door de woonzorgvoorziening worden gemaakt ten behoeve van het schoonhouden van de algemene ruimten;
 • Beschikbaarheid en 24-uurs aanwezigheid van deskundig zorgpersoneel;
 • Maaltijden (ontbijt, lunch en diner) die de woonzorgvoorziening aan de bewoner verstrekt, evenals de dienstverlening rondom de maaltijdvoorziening. De woonzorgvoorziening verstrekt de bewoner dieetvoeding, wanneer dit gegrond is op  medisch voorschrift; de eventuele extra kosten komen voor rekening van de bewoner;
 • Koffie en thee en soortgelijke consumpties die door de woonzorgvoorziening aan de bewoner worden verstrekt;
 • Kosten met betrekking tot het verzorgen van het wasgoed van de bewoner. Kleding van de bewoner, die ter reiniging aan de woonzorgvoorziening wordt aangeboden, dient te zijn voorzien van een label, die de naam van de bewoner vermeldt. Voor stoomgoed geldt dat de kosten daarvan worden doorbelast aan de bewoner;
 • Kosten van de aansluitingen en het basisabonnement voor kabeltelevisie, internet en telefonie. Extra uitbereiding van deze pakketten  en de gesprekskosten zijn voor rekening van de bewoner.
 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Algemene kosten woonzorgvoorziening  (onderhoud van onroerend goed en tuin, receptie, administratie, secretariaat)
 • Kosten die niet zijn opgenomen in de servicekosten komen ten laste van de bewoner.

De vaststelling van de verhoging geschiedt eenmaal per jaar op basis van de jaarlijkse inflatiecorrecties aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), respectievelijk de in de CAO VVT / CAO Horeca tot uitdrukking komende loonontwikkelingen.

De woonservicekosten zijn afhankelijk van de grootte van de zorgkamer / zorgstudio of het appartement en variëren in Laag Keppel tussen de € 3.004,00 en € 4.111,00 per maand. In Zelhem variëren de prijzen tussen de € 3.861,00 en € 5.555,00 per maand. In Zutphen variëren de prijzen tussen de € 3.888,00 en € 4.820,00 per maand. De bijkomende kosten voor een tweede bewoner (partner) bedragen in zowel Laag Keppel, Zelhem en Zutphen € 722,00 per maand.

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg en hiervoor een indicatie van het CIZ heeft, kan gebruik maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.
Deze onafhankelijke cliëntondersteuner moet gecontracteerd zijn of worden door Menzis Zorgkantoor. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u een lijst met contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners. Klik HIER voor de informatie.  

Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn ook werkzaam in het Wmo-domein. Heeft u nog geen Wlz-indicatie en hulp nodig bij het aanvragen daarvan? Dan kan een cliëntondersteuner die gecontracteerd is door de gemeente hier eventueel bij helpen. Klik HIER voor meer informatie. 

Neem contact op 0314 - 62 82 00

Vertrouwen

Persoonlijk

Veilig

Service

De Gouden Leeuw maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK